Constructie Allrisk Verzekering

De Construction All Riskverzekering, kortweg CAR-verzekering, is bedoeld om alle bij de bouw betrokken partijen te vrijwaren van allerlei schaden die het uitvoeren van een bouw- of installatieproject nu eenmaal met zich meebrengt. De kans op schaden beperkt zich in dit geval niet alleen tot het werk zelf, maar strekt zich ook uit tot de omgeving van het werk, zowel op het gebied van de materiële schade als van letselschade. Om deze verschillende risico’s goed op te kunnen vangen is de CAR-verzekering gesplitst in een aantal rubrieken. Elke rubriek dekt een onderdeel van het bouwrisico af.

 

Rubriek 1 Het werk: alle materiële schade en verlies van het werk tegen welke oorzaak dan ook (inclusief diefstal van bouwmaterialen) is verzekerd;

 

Rubriek 2 Aansprakelijkheid: hieronder valt aansprakelijkheid voor derden in verband met het uit te voeren werk. Deze dekking is inclusief de onderlinge aansprakelijkheid voor schade die partijen aan elkaar toebrengen;

 

Rubriek 3 Bestaande eigendommen opdrachtgever: wanneer als gevolg van werkzaamheden schade ontstaat aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, wordt deze vergoed onder deze rubriek. Dit betreft de schade aan zaken onder opzicht, welke veelal is uitgesloten onder de reguliere aansprakelijkheidsverzekering;

 

Rubriek 4 Hulpmaterialen: deze rubriek dekt schade aan of verlies door diefstal van hulpmateriaal zoals steigers, damwanden, keten, loodsen, gereedschappen en werktuigen dat nodig is voor de uitvoering van het werk. Het materiaal dient op de bouwplaats aanwezig te zijn.

 

Rubriek 5 Eigendommen directie en personeel: privé-eigendommen van directie en personeel die voor het werk zijn ingezet zijn op deze rubriek verzekerd tegen beschadiging of verlies door diefstal.

 

Rubriek 6 Transport: tijdens de bouw/montage- en onderhoudstermijn dekt deze rubriek de schade die bestaat uit beschadiging of verlies door diefstal van bouw- en montagecomponenten tijdens transport.
Premie berekenen? Vraag meer informatie op.